Badhuset, var – när – hur och om?

0
545

Turerna har varit många, och jag väljer att inte redovisa detta här. Däremot vill jag veta hur du tänker kring simhallen.
Innehåll och placering?

Jag ska villigt erkänna att jag inte har full koll på det kommande badhuset. Vad jag vet är att det skall byggas ett. Nu har samhällsbyggnadsförvaltningen. I planbeskrivningen inledning finns följande att läsa;

Uddevalla kommun har genom beslut i kommunfullmäktige beslutat om att
badhusets placering ska vara Windingsborg, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan, samt att anpassa lokalprogrammet till budget om
max 400 mkr, senaste beslut KF § 33, 2017-02-08, samt att nuvarande sim- och
idrottshall ska rivas.

UTSTÄLLNINGSLOKALER

Kontaktcenter, Rådhuset, Kungsgatan 29, måndag – fredag 08:00 – 16:30
Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider.

Den som har synpukter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se

Läs mer på uddevalla.se

Senast 2018-01-08 ska synpunkterna ha inkommit.