Gustafsberg – Fakta av Gunnar Klasson

0
721

Gustafsberg är utnämt till Uddevallas favoritplats. Här ekar de historiska vingslagen mellan pittoreska småhus och pampiga byggnader. Här kan man både bo, fika och fiska. Det är en fröjd att vistas i området!

Gunnar Klasson berättar mer om Gustafsberg:

Fastigheten Gustafsberg köptes 1766 av Anders Knape Hansson och han hustru Catharina Hegardt. Då hette fastigheten Baggetofta.

Gustafsbergsstiftelsen räknar sina anor tillbaka till 1772 då makarna Knape skriver det testamente som alltsedan dess styr över verksamheten på Gustafsberg. Catharina skrev under testamentet på sin dödsbädd. Med testamentet vill makarna starta en barnhusinrättning för ”barn till fattige magistratspersoner, handlare och hantverkare från Bohuslän”.

Efter hustruns död skriver Anders till kungen Gustaf III och anhåller om hans nådiga tillstånd att starta denna barnhusinrättning och 1774 ger kungen sitt tillstånd. För att hedra kungen byter Anders namn på Baggetofta till Gustafsberg.

1776 startar Ander Knape barnhusinrättningen som är Sveriges första internatskola. Han leder, som internatskolans förste förvaltande direktör, verksamheten i tio år fram till sin död 1786. Sedan dess, i 241år, leds den dagliga verksamheten av den förvaltande direktören. Gunnar Klasson är den 26:e i ordningen.

Direktören och sju ledamöter utses av Uddevalla kommun medan två ledamöter utses av Länsstyrelsen. Dessa utgör stiftelsens direktion.

Stiftelsen är självständig och är således inte en kommunal verksamhet. Däremot har stiftelsen ett samarbete med kommunen på flera plan. Underhållet av Strandpromenaden sköts enligt en muntlig överenskommelse av kommunen och kommunen arrenderar landbadet, badplatserna, Rödön och småbåtshamnarna vid Rödön och i Gustafsbergsviken.

Internatskolan drevs på ungefär samma sätt från 1776 till 1924 då den lades ner. 741 pojkar hade då fått sin utbildning där. De kom till Gustafsberg vid 8-9-årsålderna och lämnade skolan vid 15-årsålderna.

1949 öppnades istället Gustafsbergs skolhem. Här var det äldre elever som i allmänhet gick i på realskolan eller i gymnasiet i Uddevalla Högre Allmänna Läroverk. Man bodde således bara på Gustafsberg. Skolhemmet upphörde 1976.

Sedan dess utdelar stiftelsen stipendier till studerande vid högskolor och universitet. Detta är stiftelsens viktigaste uppgift enligt intentionerna i Anders Knapes testamente. För närvarande delas 225 000 kr/år ut till 15 stipendiater. Och fr o m i år är alla stipendiaterna flickor.

De flesta känner väl till Gustafsbergs som Sveriges äldsta badort? Badorten har sin upprinnelse i Baggetofta Hälsokälla som är känd sedan tidigt 1700-tal och där kan man fortfarande njuta av det hälsosamma vattnet.

Societetslivet på Gustafsberg tar fart efter sommaren 1814 då det nya varmbadhuset står färdigt. Det sammanfaller med Sveriges sista krig mot Norge den sommaren. Stora delar av det kungliga hovet, den svenska armén och andra dignitärer vistas i Uddevalla och upptäcker det nya varmbadhuset.

Detta blir upprinnelsen till att Gustafsberg i decennier blir den populära societetsort som lockar många kända svenskar till Gustafsberg.

Gustafsberg

Stiftelsen har idag 31 byggnader varav 26 är skyddade enligt kulturmiljölagen. Inom själva badorten finns det dessutom ett 20-tal privata villor. De flesta av dem byggdes runt sekelskiftet 1900 och har fått stiftelsens välsignelse att byggas och ägarna betalar arrende för marken.

1980 blev stiftelsens mark och lite till Gustafsbergs naturreservat och 1986 blev husen förklarade som byggnadsminnen.

Stiftelsen hyr ut Snäckan och Gustafsbergs badrestaurang till krögare. Som ett resultat av Strandpromenadens tillkomst 2006 blev Gustafsberg än mer populärt och stiftelsen byggde ut Snäckan efter samråd med Länsstyrelsen.

Stiftelsen bedriver hotell- och vandrarhemsverksamhet i egen regi och kan erbjuda 90 bäddar. Societetshuset är mycket populärt och hyrs ut i huvudsak till bröllopsfester. Alla helger säsongen 2018 är redan uthyrda.

Trots att mycket handlar om att förvalta Gustafsberg har stiftelsen ambitioner att utveckla området. Främst genom tillgängliggörande och informationsinsatser fysiskt och digitalt.

På senare år har brunvit skyltning från staden och från Bratterödsmotet anskaffats. Broschyrmaterial på svenska, engelska och tyska har tagits fram och man kan genom appen Onspotsory ta del av byggnadernas historia.

Stiftelsen har 2017 utöver den förvaltande direktören fem anställda. Fyra av dessa sköter parken och utför en del underhåll på byggnaderna.

Stiftelsen omsätter 6-7 miljoner/år och förfogar över 500 hektar mark. En tredjedel av denna är på Gustafsbergsområdet. Resten är ute i Skredsvik. Donatorn köpte Gullmarsbergs säteri med 28 underliggande gårdar 1782. 331 hektar är skog vilket stiftelsen har stor nytta av.