Mässhall, kongress, multiarena, musikskola, barer och hotell? Ett kulturhus för alla!?

0
379

I strategisk plan för Uddevalla kommun 2015-2018 framgår följande.
”Kommunens viktigaste roll är att medverka till verksamheter som skapar aktiviteter. Mot denna bakgrund ska vi verka för tillkomsten av ett kulturhus och planeringen av ett centralt beläget stadshus.”

Jag har sagt det förr, och säger det igen. Visionen om ett kulturhus låter för mig någon som tilltalar alla invånare, och det skapar också besöksanledningar till Uddevalla! De politiska partierna är inte överens, men vad tycker du?

”Byggnaden planeras även innehålla multiarena för många ändamål såsom konsert, teater, kongress m.m. samt innehålla t.ex. kontor, föreningslokaler, undervisnings- och möteslokaler, Folkets hus. restaurang, cafe, barer och hotell. Totalt planeras byggnaden omfatta ca 17 400 kvm, varav hotell ca 6300 kvm, konsert- och kongresslokaler 4900 kvm samt teknik I l 00 kvm. Kommunens kommande forhyrda lokaler uppgår för kulturskola till ca 5 000 kvm och för bibliotekslokalerna till ca 2 300 kvm, dvs. totalt 7300 kvm av ca 17 400 kvm, motsvarande ca 40 procent av ytan. Multiarenan ska vara en flexibel hall med scen och rörliga läktare som ska kunna rymma sportevenemang, stora mässor och konferenser. Driften av kulturhuset och multiarenan i stort ska ske i privat regi. Kommunen planerar att hyra själva multiarena endast vid behov.”

Kommunstyrelsens kallelse säger som;

Parternas avsiktsförklaring
• Uddevalla kommun ställer sig positiv till it\k.ommen intresseanmälan om
markanvisning från Arwidsro AB.

• Uddevalla kommun ställer sig positiv till att använda del av fastigheten
Stadskärnan l : 163 för den tänkta etableringen av ett kulturhus. Kommunens
avsikt är attlångsiktigt hyra lokaler för bibliotek och kulturskola i det tänkta
kulturhuset. Kommunens behov av yta för dessa ändan1ål beräknas till ca 8 000
kvadratmeter. Den per idag uppskattade hyresnivån är ca 3 500 kr per
kvadratmeter.

• Eventuell anpassning av lokaler utifrån kommunens behov avseende kulturskola
och bibliotek bekostas av kommunen, antingen direkt eller genom tidsbegränsat
hyrestillägg enligt självkostnad, ink l. finansieringskostnad, utan annat tillägg.

• Uddevalla kommun ser behov av att, utöver den yta kommunen avser att hyra
för bibliotek och kulturskola, långsiktigt, men på korttidsbasis förhyra ytterligare
lokaler i kulturhuset, såsom Lex. samlingslokal med multi funktioner.

• Allmänna ytor i anslutning till kulturhusets fastighet såsom exempelvis kajstråk
och parker ska anläggas, ägas och förvaltas av kommunen.

• Båda parter ska verka aktivt för etablering av ytterligare hyresgäster i
kulturhuset.

• Parternas avsikt är att kulturhuset ska vara klart för nyttjande år 2023-2024.